Om

Vi är klass 7E på Oxievångsskolan i Oxie. Vi är en musikklass och det betyder att vi har extra mycket musik på schemat och genomför konserter med mera på t.ex. vår skola. Vi kommer blogga i ämnet svenska men det kommer finnas en del musik på bloggen också.

Syfte och mottagare 

Vi använder bloggen i syfte att öka vår lust att lära genom att sprida vårt skolarbete till fler mottagare.

Den pedagogiska kopplingen

Läroplan för grundskolan, kapitel 1 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Kursplan i svenska, 7-9, syftesdel: 
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Upphovsrätt

Vi använder oss av material som vi har skapat själva. Du får gärna dela vidare vårt material om du anger att vi är upphovsmän till materialet och länkar till oss.

Ibland använder vi bilder som vi har funnit på internet men det är bara bilder som får delas och spridas enligt Wikimedias CC-licenser, CC search och Google avancerad sökning. När vi använder andras bilder anger vi detta med källa och länk till bilden.

Motivering till varför vi borde få pris.

Vad har vi lärt oss?

Vi har precis startat bloggen och kan inte svara på det än.